چلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

جلسه ۵

چگونه یک هدف خاص بسازید

جلسه ۶

چگونه یک هدف قابل اندازه گیری بسازید

جلسه ۷ چطور هدف قابل دسترسی بسازیم

جلسه ۸

جلسه ۹  محدودیت زمان

جلسه ۱۰
استرتژی

جلسه ۱۱