در این بازی معلم یک سری لغات را روی تخته مینویسه و از بچه ها می خواهد آن را تلفظ کنند وقتی تلفظ کردند اگر درست بود یک امتیاز می گیرند  و دو پرتاب یعنی یک دانش آموز در واقع یک گروه میتونه با درست جواب دادن سوال و پرتاب ۳ امتیاز نهایت بگیره میتونید وقتی کنید یا سقف امتیاز خاص

راستی میتونید تو ضرب هم این کارو کنید