در روش زیر یاد میگیریم چطور یه دفتر نمره رو پر کنیم بدون اتلاف وقت

مرحله اول 

مرحله دوم