ورزش کردن اون هم تو مدرسه یکی از مشکلات اساسی من بوده همیشه ،همیشه از این درس فراری بودم و همیشه از امتحان ورزش میترسیدم ، خوب حقم داشتم خدایی تو ورزش استعداد زیادی نداشتم و معلم ها هم به من تو این زمینه کمک خاصی نکردن ،هیچ وقت یادم نمیره زمانی که کلاس
ژیمیلاستیک میرفتم و حرکتا رو بد انجام میدادم و معلم هم مسخرم میکرد . بگذریم امروز تو این قسمت رادیو محتوا اومدم چند تا طرح درس ورزش بررسی کردم امیدوارم معلم های ورزش به کارشون بیاد

 

دانلود